1234-5678

IE 지원 종료 안내드립니다.

2023.05.21

            

MS 인터넷익슨플로러(IE) 브라우저

지원 종료 안내


                                                  


MS 인터넷익스플로러(IE) 브라우저 서비스 지원이

2022년 6월 15일 종료됨에 따라

안전하고 원활한 서비스 접속을 위해

구글 크롬, MS 엣지 브라우저를 사용 부탁드립니다.


                                                   


MS 인터넷익슨플로러(IE) 브라우저

지원 종료 안내


MS 인터넷익스플로러(IE) 브라우저 서비스 지원이

2022년 6월 15일 종료됨에 따라

안전하고 원활한 서비스 접속을 위해

구글 크롬, MS 엣지 브라우저를 사용 부탁드립니다.